NGHĨA CỦA TỪ FORESIGHT LÀ GÌ, FORESIGHT NGHĨA LÀ GÌ TRONG TIẾNG VIỆT

      384
<"fɔ:sait>
*danh từ
 sự thấy trước, sự nhìn xa thấy trước; sự lo xa
 khổng lồ fail for want of foresight
 thất bại vày không biết chú ý xa thấy trước
 đầu ruồi (súng)

foresightn. the foresight to + inf. (he had the foresight to provide for the education of his children)
foresight▸ noun FORETHOUGHT, planning, far-sightedness, vision, anticipation, prudence, care, caution, precaution, readiness, preparedness; N. Amer. forehandedness.Oppositeshindsight.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ foresight là gì, foresight nghĩa là gì trong tiếng việt


■ sự đo thấy trước, điểm thấy trước, sự đo bằng cọc thủy chuẩn
Giải say mê EN: 1. a measurement taken in a forward direction on a new survey point lớn calculate its elevation.a measurement taken in a forward direction on a new survey point to calculate its elevation.2. a reference point made on a previously established survey point that serves to lớn cthua a circuit.a reference point made on a previously established survey point that serves to lớn close a circuit.3. a measurement taken on a level rod that indicates the elevation of the point on which the rod is resting.a measurement taken on a màn chơi rod that indicates the elevation of the point on which the rod is resting.
Giải đam mê VN: 1. phương thức thống kê giám sát được tiến hành theo phía phía trước trên điểm điều tra new nhằm tính toán chiều cao của chính nó. 2. điểm tyêu thích chiếu được tiến hành bên trên điểm điều tra khảo sát được tùy chỉnh thiết lập tự trước để ngắt mạch điện. 3. phương thức đo trên cọc thủy chuẩn, cọc này còn có lưu lại độ dài của điểm nhưng mà tại đó cọc không vận động.

Xem thêm: Công Thức Tính Kỳ Vọng Và Phương Sai Của Một Biến Ngẫu Nhiên

Lĩnh vực: xây dựng
■ con đường ngắm trước

* danh từ - sự thấy trước, sự quan sát xa thấy trước; sự lo xa to lớn fail for want of foresight ~ không thắng cuộc vày lừng khừng chú ý xa thấy trước - đầu con ruồi (súng)
foresight■ noun 1》 the ability khổng lồ anticipate future events or requirements. 2》 the front sight of a gun. 3》 Surveying a sight taken forwards. Derivatives
foresightedadjective foresightedlyadverb foresightednessnoun
noun1. providence by virtue of planning prudently for the future ( Freq. 1) • Syn: foresightedness , foresightfulness• Derivationally related forms: foresightful (for: foresightfulness ), foresighted (for: foresightedness ) Hypernyms: providence2. seeing ahead; knowing in advance; foreseeing • Syn: prevision , farsightedness , prospicience• Derivationally related forms: prospicient (for: prospicience ), farsighted (for: farsightedness ), previse (for: prevision ) Hypernyms: knowing