Copycat là gì

      11

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use tự tradequangngai.com.vn.Học các từ bạn phải giao tiếp một giải pháp sáng sủa.
Bạn đang xem: Copycat là gì

A copycát crime is believed lớn have sầu been influenced by another, often famous, crime because it is so similar:
Later we will say that s is an extension of s if it is obtained from s by a sequence of copycat extensions along copycat variables.
The copycats rapidly spread all over the country, và kick-offs replaced the unique of the original brands for cheap ones that deceived passing out as originals.
I underst& some of its pressures và problems, và also the problem of copycat action around the world.
The horrible scenes of rioting shown on those fearsome nights encouraged some people in other parts of the country to lớn indulge in copycat riots.
Does he agree that that reckless đoạn phim provides copycat encouragement to lớn young "twockers" & joyriders và should be withdrawn from sale forthwith?
The other danger is that overseas governments will indulge in copycat action & impose high taxes on spirits.
Anything that undermines a brand—for example, copycat products—undermines a company"s investment, leeches off the innovation of the brvà owner & weakens its competitive sầu position.
Các cách nhìn của các ví dụ ko thể hiện cách nhìn của những biên tập viên tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn hoặc của tradequangngai.com.vn University Press tuyệt của các công ty cấp phép.
*Xem thêm: Thông Tư 07-2013 Về Chế Độ Trả Lương Dạy Thêm Giờ Cho Giáo Viên

to lớn put flour, sugar, etc. through a sieve sầu (= wire net shaped lượt thích a bowl) khổng lồ break up large pieces

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các app search kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ ghi nhớ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt


Xem thêm: Ngân Hàng Trò Chơi Hiểu Ý Nhau, Trò Chơi Hiểu Ý Đồng Đội

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語