BURGER LÀ GÌ, BURGER CÓ NGHĨA LÀ GÌ

      405
meat or other food made into lớn a round, fairly flat shape, fried & usually eaten between two halves of a bread roll:

Bạn đang xem: Burger là gì, burger có nghĩa là gì

 

Muốn nắn học thêm?

Nâng cao vốn tự vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ tradequangngai.com.vn.Học các tự bạn phải tiếp xúc một biện pháp tự tin.


If their non-perishable equipment has been confiscated, they will dump the semi-cooked burgers & hot dogs.
Those franchises include many household names, selling burgers và all types of takeaway meals, & services such as photocopying, drain cleaning, picture framing & printing.
People are used to eating real food —although, of course, huge amounts of chips & burgers are also eaten.
Clauses 4 and 5 could mean that there are more people selling burgers on dirty old trolleys than on clean new ones.
We anticipate that with the inevitable substantial increase in price there will be a further switch to burgers.
In the fairly recent past, we saw a great petition to lớn cthảm bại down a burger và pizza bar because there were always fights outside it.
Các cách nhìn của những ví dụ ko biểu hiện ý kiến của những chỉnh sửa viên tradequangngai.com.vn tradequangngai.com.vn hoặc của tradequangngai.com.vn University Press hay của các nhà cấp giấy phép.
*

Xem thêm: Peer To Peer Lending Là Gì ? Thực Trạng Ở Việt Nam Cho Vay Ngang Hàng (Peer To Peer Lending

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các phầm mềm tìm kiếm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn tradequangngai.com.vn English tradequangngai.com.vn University Press Quản lý Sự đồng ý Sở ghi nhớ với Riêng tứ Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語