Mời doanh nghiệp tham gia chương trình Hỗ trợ xây dựng phát triển website thương mại điện tử 2018 (13-03-2018)

Thực hiện Quyết định số 428/QĐ-UBND ngày 18/3/ 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020; Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-SCT ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Sở Công Thương về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Nhằm hỗ trợ xây dựng phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp phục vụ việc quảng bá, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên mạng internet, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi kính thông báo cho các doanh nghiệp và các đơn vị quản lý để giới thiệu, kêu gọi các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu đăng ký tham gia. Cụ thể như sau:

  1. Mục tiêu: Hỗ trợ xây dựng phát triển website thương mại điện tử cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
  2. Nội dung hỗ trợ: Xây dựng miễn phí website thương mại điện tử cho doanh nghiệp (Hỗ trợ miễn phí 1 hosting lưu trữ website và hỗ trợ miễn phí 1 tên miền trong 1 năm) và sau đó doanh nghiệp tự duy trì những năm tiếp theo.
  3. Đối tượng được hỗ trợ: Các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng thương mại điện tử để giới thiệu, mua bán hàng hóa trên mạng internet.

Trách nhiệm của đối tượng được hỗ trợ:

- Đăng ký vào mẫu tham gia (theo mẫu đính kèm)

- Cung cấp thông tin về doanh nghiệp: giấy đăng ký kinh doanh, hình ảnh, thông tin sản phẩm, thông tin doanh nghiệp... để phục vụ việc thiết kế website.

Thời gian đăng ký tham gia: Trước ngày 15/4/2018.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi thông báo đến quí doanh nghiệp và các đơn vị quản lý để thông tin cho các đối tượng được hỗ trợ biết và đăng ký về:

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi

Địa chỉ: 06 Lê Văn Sỹ, Tp.Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 055.3837330 - Đỗ Quốc Anh - 09.433334.10

Email: doquocanh.it@gmail.com

Tải: File đăng ký đính kèm