Ban hành Quy chế quản lý và hoạt động Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi (20-09-2017)

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1757 /QĐ - SCT  ngày 18 tháng  9  năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

QUY CHẾ

Quản lý và hoạt động Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1757 /QĐ - SCT  ngày 18 tháng  9  năm 2017 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi)

 
   

 


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng cho tất cả các thành viên hoạt động trên Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi; Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu và tự nguyện trở thành thành viên chính thức tham gia dịch vụ Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi đều phải chấp hành quy chế này; Ban biên tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi; các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể công chức, viên chức thuộc Sở Công Thương (sau đây gọi tắt là đơn vị và cá nhân).

Điều 2. Những quy định chung

1. Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi được truy cập tại địa chỉ http://www.tradequangngai.com.vn do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Quảng Ngãi phối hợp với Trung tâm phát triển Thương mại điện tử - Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin - Bộ Công Thương triển khai thực hiện.

2. Thành viên trên Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi là các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất thuộc mọi loại hình doanh nghiệp hoạt động hợp pháp, được Ban biên tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi (Ban biên tập) chính thức công nhận, được phép sử dụng dịch vụ do Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi và các bên liên quan cung cấp.

3. Cổng Thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi là nơi cung cấp thông tin, giao thương giữa người mua và người bán, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xúc tiến đầu tư, quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, thương mại và dịch vụ, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm bớt chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

4. Tất cả các tổ chức và cá nhân tham gia Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi bình đẳng trong việc đăng ký và tham gia dịch vụ TMĐT (Thương mại điện tử).

5. Quy chế này tuân thủ theo quy định của các văn bản pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên tham gia vào Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi chịu trách nhiệm pháp lý đối hoạt động của mình và theo quy định luật pháp hiện hành của Việt Nam và những nội dung trong Quy chế này.

Chương II

QUY TRÌNH - THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ

Điều 3. Quy trình

1. Các thành viên có nhu cầu tham gia Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi đăng ký trực tuyến tại Cổng TMĐT tỉnh Quảng Ngãi và đồng thời điền vào mẫu đơn đăng ký cập nhật trên Website: http://www.tradequangngai.com.vn và gửi cho Ban biên Tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi qua email: tradequangngai@gmail.com hoặc qua đường Bưu điện.

2. Ban Biên tập xác nhận hồ sơ, kiểm tra, bổ sung thông tin (nếu có) và thông báo cho đơn vị thời gian 01 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông tin.

Điều 4.  Thời gian

Trong vòng 02 ngày làm việc tính từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ theo đúng yêu cầu. Ban Biên tập sẽ cung cấp mật khẩu và tên truy cập của thành viên tham gia trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

Chương III

CUNG CẤP THÔNG TIN VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP

Điều 5 : Cung cấp thông tin tin, bài

1. Cung cấp thông tin đăng lên Cổng Thuơng mại điện tử về tin hoặc bài và ảnh gửi về Ban Biên tập (01 bản cứng); đồng thời gửi 01 bản mềm vào hòm thư  tradequangngai@gmail.com  để Trưởng ban biên tập xem xét, chỉnh biên và cập nhật lên Cổng Thương mại điện tử.

2. Tin, bài phải soạn bằng font Times New Roman (Mã Unicode TCVN 6909) và ghi đầy đủ ngày, tháng, năm, ký tên bên dưới.

Điều 6. Quyền hạn của Ban biên tập

1. Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ cho thành viên tham gia khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc do Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi quy định.

2. Ban biên tập có trách nhiệm thẩm định thông tin của các doanh nghiệp đưa lên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

3. Trong trường hợp thành viên cung cấp thông tin không chính xác, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Ban biên tập có quyền từ chối, tạm ngưng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

4. Thành viên vi phạm quy chế của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi thì Ban Biên tập tự chấm dứt quyền thành viên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

5. Ban Biên tập sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền của thành viên nếu thành viên không tham gia giao dịch và trao đổi thông tin trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi liên tục trên 03 tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

6. Ban biên tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền của thành viên nếu phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc trong thời gian thụ án, hoặc có những hoạt động lừa đảo, giả mạo gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác, vi phạm luật pháp hiện hành Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các giấy chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

7. Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi giữ bản quyền sử dụng các dịch vụ trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi theo Luật bản quyền quốc tế và Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi, nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến các quyền sở hữu trên.

Chương IV

NGHĨA VỤ  VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN

Điều 7. Nghĩa vụ của thành viên

1. Chịu trách nhiệm về bí mật, lưu trữ và mọi hoạt động trên Cổng Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi dưới tên đăng nhập, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

2. Cam kết cung cấp những thông tin cho Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi và những thông tin đăng tải trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi là chính xác và hoàn chỉnh (đặc biệt thông tin về giá cả và chất lượng sản phẩm hoặc các chương trình quảng cáo, khuyến mại khác do thành viên cung cấp).

3. Chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh thông tin của doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi. Trường hợp giao hàng trực tiếp phải có quy trình, phương thức giao hàng đầy đủ, rõ ràng theo thông tin đăng tải.

4. Có trách nhiệm cam kết đồng ý không sử dụng dịch vụ vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe dọa, phá hoại, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thành viên phải chịu trách nhiệm các hành vi của mình trước pháp luật hiện hành.

5. Không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Ban biên tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

6. Không gây mất uy tín của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi dưới mọi hình thức như mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

Điều 8. Quyền hạn của thành viên

1. Thành viên tham gia sẽ được tạo một cửa hàng riêng để trưng bày hàng hoá và tiến hành giao dịch kinh doanh, cũng như quảng bá doanh nghiệp của mình trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

2. Được cấp tên đăng ký và mật khẩu riêng để sử dụng các dịch vụ, quản lý cửa hàng của mình trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

​            3. Ban biên tập Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi hỗ trợ để sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng cửa hàng, tiến hành giao dịch và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi.

4. Được hưởng các chính sách ưu đãi do Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi hay đối tác thứ ba cung cấp trên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi. Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên Cổng hoặc gửi trực tiếp đến các thành viên.

5. Có quyền góp ý cho Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị gửi bằng email đến địa chỉ email: tradequangngai@gmail.com.

Chương V

PHÍ THAM GIA THÀNH VIÊN – DUY TRÌ CỔNG THÔNG TIN

 THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Điều 9. Phí tham gia

Thành viên tham gia Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi sẽ được sử dụng các dịch vụ miễn phí thành viên.

Điều 10. Phí quảng cáo

Là miễn phí, trong trường hợp có quyết định của cấp có thẩm quyền về viêc thu phí quảng cáo. Ban biên tập sẽ thông báo cho các thành viên.

 

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN ÁP DỤNG

Điều 11. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh giữa Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi và thành viên phải được bàn bạc giải quyết. Trường hợp không thể giải quyết bằng thỏa thuận, tranh chấp sẽ được đưa ra Trung tâm Trọng tài Việt Nam tại Hà Nội để phân xử. Quyết định của Trung tâm Trọng tài Việt Nam là quyết định có giá trị chung thấm mà các bên phải chấp hành.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Quy chế quản lý của Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có nội dung không phù hợp, Ban biên tập có trách nhiệm bổ sung, sửa đổi và thông báo lên Cổng Thương mại điện tử Quảng Ngãi cho các thành viên biết thực hiện./.